Helsetilstander


Det er etter hvert et realtivt stort forskningsmateriale som handler om yogaens effekt på ulike helsetilstander eller sykdommer. Vi har trukket frem eksempler på de helsetilstandene som ofte nevnes at har spesifikk nytte av yoga.Det finnes noen "oppsummerende undersøkelser" på yogaens effekt på spesifikke helsetilstander og livskvalitet. Listen under kan illustrere dette:

EFFEKTER AV YOGA

Pluss angir påvist positiv effekt, minus angir ingen påviselig effekt:
Oversikten bygger på et ikke systematisk utvalg av vitenskaplige studier.

Les merhttp://dyade.no/acem_sites/dyade_no/tidsskrift/dyade_2011_03_stillhetens_bevegelser/yoga_og_helseUnder finner du artikler om undersøkelser gjort i forbindelse med spesifikke helsetilstander.
Reduserer fødselskomplikasjoner, smerter og fødselstid

Flere studier viser at yoga kan være et viktig verktøy i svangerskapet, under fødsel og i barselperioden. Spesielt fremheves vesentlig reduksjon av engstelse og stresshormoner i svangerskapet.

Reduksjon av fødselskomplikasjner i risikogruppe av gravide, som høyt blodtrykk og svangerskapsdiabetes og lav fødselsvekt hos barnet.

Under fødselen så man at smertenivåene både under og etter fødsel var lavere hos de som hadde trent regelmessig yoga.


Forkorting av fødselsforløpet, spesielt første del av fødselen var også et viktig funn.


Påvirker immunforsvaret positivt

En mindre norsk studie viser at yoga påvirker 111 gener, spesielt de genene som har med immunforsvaret å gjøre. Gange påvirker 38 gener.

Spesielt meditasjon reduserer stress. Stress er bevist å ha en reduserende effekt på immunforsvaret.
Forskerne konkluderer med at yoga kan ha en immunforsterkende effekt på kroppen.


Avspenning og fysisk yoga verktøy mot diabetes

Tre ulike studier viser til oppløftende resultater i forhold til forebygging av diabetes. Etter et 12 ukers yoga program med fysisk yoga, kunne yoga gruppen (deltakere var i risikogruppe for diabetes) vise til vesentlige forbedringer i forhold til kontrollgruppen når det gjaldt forbedring av vekt, kolesterolnivå, insulin nivå, blodtrykk og positiv mestringsfølelse i forhold til trening.  

I et indisk studie fant man under et forsøk på diabetikere at avspenning (yoga nidra) har en vesentlig stabiliserende effekt på glukosenivået (blodsukker) i blodet, og symptomer på diabetes sykdommen ble redusert.

Konlusjonen på det tredje studiet var at meditasjon kan være et viktig verktøy for diabetikere. Man fant vesentlig reduksjon i blodtrykk, engstelse og uro. Dette bidro til en bedre fysisk og psykisk helse.


Yoga og meditasjon mot kroniske smerter

Pasienter med kroniske smerter utvikler ofte angst, depresjon og forandringer i den kognitive funksjon. Spesielt det å huske ting.

Yoga og meditasjon har motsatt effekt på hjernen. Studie fastslår at man kan reduserer belastningen av kronisk smerte, uten medikamenter.

Les mer: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25789436
Økt kroppsbevissthet og redusert vekt

Noe forskningsmateriale viser til at yoga reduserer forbrenningen, og det har dermed vært hevdet at yoga ikke er effektivt til vektreduksjon. Samtidig er det undersøkelser som viser at yogautøvere utvikler større kroppsbevissthet og redusert stressnivå. Større kroppsbevissthet gjør at man blir mer oppmerksom på signalene kroppen sender ut noe som reduserer overspising. Redusert stressnivå kan regulere hormonbalansen, og blant annet redusere kortisol som har en "fettbevarende" funksjon.

Et studie fra Harvard Medical School viste at folk som praktiserte yoga var mer bevisste i sitt forhold til mat, og matens effekt på kroppen.

Forskerne fant at folk som praktiserte yoga i minst 30 minutter en gang i uken i minst fire år, fikk mindre vektøkning i løpet av voksenlivet enn andre. Folk som var overvektige gikk faktisk ned i vekt. De som praktiserte yoga hadde lavere body mass indeks (BMI) sammenlignet med de som ikke praktiserer yoga. Forskere tilskrives dette til økt kroppsbevissthet. "Mindful eating" kan føre til et mer positivt forhold til mat og spising.Et studie fra New Zealand viste at jevnlig yoga praksis og meditasjon som førte til reduksjon av stress, var en mer effektiv måte å gå ned i vekt på - og holde seg der. Hormonet kortisol øker ved stress, og kan ha en "fettbevarende effekt", og derfor kan reduksjon av stress ha en direkte innvirkningen på vekten. Kontrollgruppen som drev tradisjonell slanking med fokus på ernæring og trening gikk ikke like mye ned, og klarte heller ikke å beholde vekten nede.

Les mer
http://www.health.harvard.edu/staying-healthy/yoga-benefits-beyond-the-mat?utm_content=buffer5d3c7&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

http://www.dailymail.co.uk/health/article-1125004/You-dont-diet-lose-weight--just-relax-instead-say-experts.html
Like effektiv som rask gange, jogging og sykling 


I forebygging av hjerte- og karsykdommer kommer yoga like godt ut som mer tradisjonell trening.

De andre treningsformene har større effekt i forhold til å redusere dårlig kolesterol og øke det gode, redusere blodtrykk og gi lavere hvilepuls.


Allikevel kommer yoga godt ut fordi det gir en stressreduserende effekt i det autonome nervesystemet (som blant annet styrer hjertemuskulaturen). Dette sier Erik Ekker Solberg, lege ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo.

Yoga er derfor et godt alternativ for de som ikke kan drive med aerob trening. Han anbefaler likevel en kombinasjon av treningsformene, siden hver av treningsformene gir noe den andre ikke gir.

Les mer:  http://forskning.no/menneskekroppen-hjertet-stress-sykdommer/2014/12/yoga-i-kamp-mot-hjertesykdommer

http://nhi.no/forside/yoga-mot-hjertesykdom-45590.html
Yoga hjelper kreftpasienter

Forskning viser at en stor andel av kreftapsienter får søvnproblemer etter kreftbehandlingen. Yoga kan være et godt virkemiddel for å forbedre søvnen.

En stor studie viste at de som praktiserte yoga, opplevde bedring i generell søvnkvalitet, samt dagtid funksjonsnivå, redusert oppvåkning etter innsovning og større søvneffektivitet. Deltakerne som praktiserte yoga var også i stand til å kutte ned på sine sove medisiner med 21 prosent, melder MedPage Today. På den annen side, økte sovemedisinbruken med 15 %  per uke for de deltakerne som ikke praktiserte yoga.
Les merhttp://www.yogajournal.com/uncategorized/cancer-survivors-sleep-better-yoga/

Om stresshormoner, økt livskvalitet og bedre funksjonsevne hos kreftpasienter 

Når brystkreft-pasienter får strålebehandling, er en vanlig bivirkning å føle seg sliten eller utmattet.
En slik unormal tretthet kan gå over av seg selv, men også vare i mange år hos de som blir kreftfrie.
Den nye studien viser på den ene siden at enkle tøyingsøvelser fra yoga kan bedre trettheten noe, og støtter opp om tidligere funn.


Men resultatene peker også på at yoga som både omfatter pustkontroll, avspenningsteknikker og meditasjonsøvelser kan gi flere andre positive effekter.
Yogaen kan gi økt funksjonsevne i hverdagen, generelt høyere opplevd livskvalitet, og bedre kontroll med kortisolnivåene.

Ikke minst er det siste viktig, siden høyere nivåer gjennom dagen av det sentrale stresshormonet, er blitt koblet til dårligere utfall for brystkreftpasienter, påpeker forskere. Yogaens effekt er av varig karakter, hevder studiet. 

I 2009 ble leukemi pasienter under behandling undersøkt og de fant at av 28.000 gener som ble analysert, ble nesten 5.000 gener forbedret i den gruppen som gjorde yoga i forhold til kontrollgruppen. (Flest relatert til stress-signaler).

For andre studier av yogas effekt for kreftpasienter: http://www.townsendletter.com/AugSept2010/exercise0810.html


Hjelp i vanskelige svangerskap

Kvinner med såkalte høyrisikograviditeter var sunnere og fødte sunnere babyer etter å ha trent yoga. 68 indiske kvinner med høy risiko for komplikasjoner som for eksempel svangerskapsforgiftning og svangerskapsdiabetes ble delt inn i to grupper.
Den ene gruppen trente yoga tre ganger i uka fra den 12. til 28. uke av graviditeten, i tillegg til at de fikk standard oppfølging fra legene. Kontrollgruppen fulgte kun de vanlige anbefalingene for livsstil og aktivitet.

Yogagruppen hadde langt færre tilfeller av høyt blodtrykk og svangerskapsforgiftning, og babyene deres hadde også oftere enn sunn fødselsvekt enn hvis moren ikke hadde trent yoga, viser studien fra Bengaluru i India. 
Les mer: http://forskning.no/content/yoga-hjelper-i-vanskelige-graviditeter
Fibromyalgi symptomer kan reduseres med yoga

Hele 1 av 20 personer på verdensbasis rammes av fibromyalgi. I Norge er dette tallet 150 000 personer. Til tross for utberedelsen, finnes det ikke noen kur, kun smertelindrende behandling. Forskning utført i USA viser at yoga kan være en verdifull terapi for denne sykdommen.
Sammenlignet med kontrollgruppa viste yoga-deltakerne markert forbedring på en rekke områder, både fysisk (mindre smerter, stivhet, søvnløshet og tretthet, bedre balanseevne) og psykisk (bedre hukommelse, mindre depresjon og stress, bedre takling av smerte og evne til å akseptere situasjonen).
Depresjon ble redusert med 42 prosent, tretthet med 30 prosent og smerter med 24 prosent etter yoga-behandlingen.

Strategier
Yoga-pasientene økte bruken av strategier som problemløsning, positiv re-evaluering, engasjement i aktiviteter til tross for smerter, aksept og avslapning.
De reduserte også ”negative strategier”, som for eksempel konfrontasjon, katastrofe-scenarier, distansering og isolasjon.
- Funnene tyder på at yoga-behandlingen førte til en endring i hvordan pasientene taklet smerter, sier Carson i en pressemelding.
Les mer her http://forskning.no/alternativ-behandling-sykdommer/2010/10/yoga-mot-fibromyalgia Et verktøy for ryggpasienter

Flere studier på ryggpasienter med kroniske smerter viser at yoga kan bidra både til å reduseere smerte og forbedre funksjon (spesielt i forhold til å gå og bevege seg).
Det er spesielt pasienter med korsryggsmerter som har hatt nytte av regelmessig yoga praksis. Det er spesielt de fysiske øvelsene som har vært fokus for studiene.

Et større studie viser at yoga faktisk virker bedre enn tradisjonelle treningsmetoderfor ryggpasienter. Dette var et treningsopplegg som gikk over 26 uker med 101 deltakere. "Yogagruppen" viste til betydelig bedre fremgang enn den gruppen som trente tradisjonelt.

Les mer
http://forskning.no/forebyggende-helse-fysioterapi-menneskekroppen-trening/2011/10/vondt-i-korsryggen
https://nccih.nih.gov/health/yoga/introduction.htm

http://tidsskriftet.no/article/1358190

Yoga reduserer stress

Forskning fra Storbritannia viser at selv relativt små mengder trening av yoga har reduserende effekt på opplevd stress,  humør og ytelse.


En gruppe på ca 50 personer trente yoga 1 gang i uka over 6 uker.

I forhold til en tilsvarende kontrollgruppe som ikke gjorde yoga, viste de psykologiske testene før og etter markerte endringer i energi, humør, selvtillitt og evne til å tenke klart.

Påvirkeligheten av stressende situasjonen gikk ned, og opplevd livskvalitet gikk opp.

En gjennomgang av 17 andre studier i 2014 hvor yoga og stress var tema, viste fysiske endringer hos individer som praktiserte yoga: 
Lavere nivå av engstelse, senket blodtrykk nivå og kolesterol, forbedringer i tilfeller av lettere depresjon og humør, og forbedret oppmerksomhet (kognitive ferdigheter). '

I tillegg rapporterte de som praktiserer yoga bedre livskvalitet og psykisk velvære enn gjennomsnittet.

For artikler om dette, les mer her: 
http://stress.about.com/od/yoga/fl/Research-On-Yoga-And-Stress.htm

https://nccih.nih.gov/research/results/spotlight/051510.htm

http://journals.lww.com/jnr-twna/Fulltext/2013/03000/Effects_of_Hatha_Yoga_on_Stress_in_Middle_Aged.9.aspx
Lær små barn yoga 

Norske skolebarn bør ha yoga på timeplanen allerede fra første klasse, mener professor Ingunn Hagen fra NTNU.
Norske barn vokser opp med så mange impulser , ifølge professoren. De skal hele tiden være online og tilgjengelig i informasjonssamfunnet gjennom for eksempel Facebook og Twitter.

I tillegg gjør kvalitetsreformen at det stilles stor krav til barna faglig, både på skolen og i fritiden med mye lekser. Det er mange norske barn som er stresset på grunn av dette, sier Ingunn Hagen som er professor i psykologi.
Yoga og meditasjon er verdifulle redskaper for å komme i kontakt med seg selv og den indre styrken vi alle har i oss. Også barn trenger å lære seg teknikker og redskaper for å styrke egen selvfølelse og slappe av.

Les mer: http://forskning.no/religion-barn-og-ungdom-skole-og-utdanning/2011/10/laer-sma-barn-yoga

 

 

En time yoga mot depresjon

Ifølge WHO lider 15 prosent av verdens befolkning av angst og depresjoner.

Forskere ved Boston University School of Medicine og McLean Hospital har gjort forsøk som har vist at personer som gjorde yoga øvelser i en time hadde en økning på 27 prosent av GABA - en substans som idag blir behandlet med legemidler for å høyne nivået.
En kontrollgruppe som leste istedet for å gjøre yoga, hadde ingen økning i GABA - nivået.

Les mer: http://forskning.no/helse-forebyggende-helse-hygiene-medisiner-sykdommer-depresjon/2008/02/yoga-mot-depresjon